ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ ЖӘНЕ ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУ САЯСАТЫ

Осы Құпиялылық және дербес деректерді өңдеу саясаты «KAZ-TREMA INTERNATIONAL» ЖШС (бұдан әрі — Оператор) сайтының дербес және өзге де деректерін өңдеу және пайдалану тәртібін реттейді. Осы Құпиялылық саясатының қолданыстағы редакциясы танысу үшін үнемі қолжетімді және Интернет желісінде мына мекенжай бойынша орналастырылған: https://www.kaz-trema.com/policy
Операторға Сайт арқылы дербес және өзге де деректерді бере отырып, Пайдаланушы осы Құпиялылық саясатында баяндалған шарттарда көрсетілген деректерді пайдалануға өзінің келісімін растайды.
Егер Пайдаланушы осы Құпиялылық саясатының шарттарымен келіспесе, ол Сайтты пайдалануды тоқтатуға міндетті.
Осы Құпиялылық саясатының сөзсіз акцепті Пайдаланушының Сайтты пайдалануын бастау болып табылады.

1.ТЕРМИНДЕР
1.1. Сайт – https://www.kaz-trema.com/ мекенжайы бойынша Интернет желісінде орналасқан сайт.
Сайтқа және оның жекелеген элементтеріне (бағдарламалық қамтамасыз етуді, дизайнды қоса алғанда) барлық айрықша құқықтар толық көлемде Операторға тиесілі. Пайдаланушыға айрықша құқықтарды беру осы Құпиялылық саясатының мәні болып табылмайды.
1.2. Пайдаланушы – Сайтты пайдаланатын адам.
1.3. Заңнама – Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы.
1.4. Дербес деректер — Пайдаланушы тіркелу кезінде немесе Сайт функционалын пайдалану процесінде дербес беретін Пайдаланушының дербес деректері.
1.5. Деректер — Пайдаланушы туралы басқа деректер (Дербес деректер тұжырымдамасына кірмейді).
1.6. Тіркеу – Пайдаланушының Сайтта орналасқан Тіркеу нысанын қажетті мәліметтерді көрсету және сканерленген құжаттарды жіберу арқылы толтыруы.
1.7. Тіркеу формасы – Сайтта орналасқан, сайтты толық пайдалану мүмкіндігі үшін Пайдаланушы толтыруы тиіс нысан.
1.8. Қызмет(тер) – келісім негізінде Оператор көрсететін қызметтер.

2. ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ЖИНАУ ЖӘНЕ ӨҢДЕУ
2.1. Оператор өзінің Қызмет көрсетуі және Пайдаланушымен өзара іс-қимыл жасау үшін қажетті Дербес деректерді ғана жинайды және сақтайды.
2.2. Дербес деректер келесі мақсаттарда пайдаланылуы мүмкін:
2.2.1 Пайдаланушыға Қызметтер көрсету;
2.2.2 Пайдаланушыны сәйкестендіру;
2.2.3 Пайдаланушымен өзара әрекеттесу;
2.2.4 Пайдаланушыға жарнамалық материалдарды, ақпаратты және сұратуларды жіберу;
2.2.5 статистикалық және басқа зерттеулерді жүргізу;
2.3. Оператор сонымен қатар келесі деректерді өңдейді:
2.3.1 аты;
2.3.2 электрондық пошта мекенжайы;
2.3.3 телефон нөмірі (о.і. ұялы телефон).
2.3.4 сондай-ақ, сайтта интернет-статистика (Яндекс Метрика және Гугл Аналитика және басқалары) сервистерінің көмегімен келушілер туралы иесіздендірілген деректерді (оның ішінде "cookie" файлдарын) жинау және өңдеу жүргізіледі.
3.5. Жоғарыда аталған деректер бұдан әрі Саясат мәтіні бойынша Дербес деректер жалпы ұғымымен біріктіріледі.
2.4. Пайдаланушыға Сайтта үшінші тұлғалардың дербес деректерін көрсетуге тыйым салынады (мұндай әрекеттерді жүзеге асыруға үшінші тұлғалардың құжаттамалық растамасы бола отырып, осы тұлғалардың мүдделерін білдіру шарттарын қоспағанда).

3. ДЕРБЕС ЖӘНЕ БАСҚА ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУ ТӘРТІБІ
3.1. Оператор Дербес деректерді Қазақстан Республикасының "Дербес деректер туралы" Заңына және Оператордың ішкі құжаттарына сәйкес пайдалануға міндеттенеді.
3.2. Пайдаланушының Дербес деректері мен өзге де деректеріне қатысты көрсетілген Деректер жалпыға қолжетімді болған жағдайларды қоспағанда, олардың құпиялылығы сақталады.
3.3. Оператор Дербес деректердің мұрағаттық көшірмесін сақтауға құқылы.
Оператордың Дербес деректер мен Деректерді Қазақстан Республикасының аумағынан тыс серверлерде сақтауға құқығы бар.
3.4. Оператор Пайдаланушының келісімінсіз Дербес деректерді және Пайдаланушы Деректерін келесі тұлғаларға беруге құқылы:
3.4.1 мемлекеттік органдарға, оның ішінде анықтау және тергеу органдарына және жергілікті өзін-өзі басқару органдарына олардың дәлелді сұрау салуы бойынша;
3.4.2 Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында тікелей көзделген басқа жағдайларда.
3.5. Оператор Дербес деректер мен Деректерді осы Құпиялылық саясатының 3.4-тармағында көрсетілмеген үшінші тұлғаларға мынадай жағдайларда беруге құқылы:
3.5.1 Пайдаланушы мынадай әрекеттерге келісімін білдірді;
3.5.2 беру Пайдаланушының Сайтты пайдалануы немесе Пайдаланушыға Қызмет көрсетуі шеңберінде қажет;
3.6. Оператор Дербес деректер мен Деректерді автоматтандырылған өңдеуді жүзеге асырады.

4. ЖЕКЕ ДЕРЕКТЕРДІ ҚОРҒАУ
4.1. Оператор Заңнамаға сәйкес Дербес және өзге де деректерді тиісті қорғауды жүзеге асырады және Дербес деректерді қорғау үшін қажетті және жеткілікті ұйымдастырушылық және техникалық шараларды қабылдайды.
4.2. Қолданылатын қорғау шаралары, оның ішінде Дербес деректерді заңсыз немесе кездейсоқ қол жеткізуден, жоюдан, өзгертуден, бұғаттаудан, көшіруден, таратудан, сондай-ақ олармен үшінші тұлғалардың өзге де заңсыз әрекеттерінен қорғауға мүмкіндік береді.

5. ӨЗГЕ ЕРЕЖЕЛЕР
5.1. Осы Құпиялылық саясатына және Құпиялылық саясатын қолдануға байланысты туындайтын Пайдаланушы мен Оператор арасындағы қатынастарға Қазақстан Республикасының құқығы қолданылады.
5.2. Осы Келісімнен туындайтын барлық ықтимал даулар Оператордың тіркелген жері бойынша қолданыстағы заңнамаға сәйкес шешілуге тиіс.
Пайдаланушы сотқа Жүгінер алдында міндетті сотқа дейінгі тәртіпті сақтауға және Операторға жазбаша түрде тиісті шағымды жіберуге тиіс. Шағымға жауап беру мерзімі 30 (отыз) жұмыс күнін құрайды.
5.3. Егер қандай да бір себептермен Құпиялылық саясатының бір немесе бірнеше ережелері жарамсыз немесе заңды күші жоқ деп танылса, бұл Құпиялылық саясатының қалған ережелерінің жарамдылығына немесе қолданылуына әсер етпейді.
5.4. Оператор кез келген уақытта Пайдаланушымен алдын ала келіспестен, Құпиялылық саясатын (толық немесе ішінара) біржақты тәртіппен өзгертуге құқылы. Барлық өзгертулер Сайтта жарияланған сәттен бастап күшіне енеді.
5.5. Пайдаланушы өзекті редакциямен танысу арқылы Құпиялылық саясатындағы өзгерістерді өз бетінше қадағалауға міндеттенеді.
5.6. Осы Құпиялық саясатына қатысты барлық ұсыныстарды немесе сұрақтарды karaganda.office@tatko1927.com электрондық поштасы немесе +7 (7212) 30-57-60 телефоны арқылы хабарлаған жөн.
Click to order
Біздің сайт cookie файлдарын пайдаланады. Құпиялық және дербес деректерді өңдеу саясаты